гр. Пазарджик, бул." Христо Ботев" № 115А

034 / 480 286

Специалности

Изграждането на индивидуалността на всеки ученик и утвърждаването на общоприетите ценности се дължи на грижите, стабилната и безопасна среда, създадена в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт.

Съдебна Администрация

5 годишен срок на обучение

Бизнес администрация

5 годишен срок на обучение

Митническа и данъчна администрация

5 годишен срок на обучение

Икономическа информатика

5 годишен срок на обучение

Икономика и мениджмънт

5 годишен срок на обучение

е организация, която е център за духовно, интелектуално, морално, социално, емоционално и физическо развитие на учениците. Средата на училището, ресурсите, неговата култура и класните стаи са фокусирани върху академичните постижения, възможните предизвикателства за учене и други дейности. За всичко това се грижи висококвалифициран и отговорен ръководен екип, педагогически и непедагогически персонал.

Технологии

Въвеждаме съвременни иновативни образователни и възпитателни технологии

Ресурси

Обогатяваме и осъвременяваме ресурсите в училището

Ученици

Участие на ученици в проекти и изследвания;

Мотивираност на учениците за активно участие в учебно-възпитателния процес

Родители

Ефективно взаимодействие с родители, неправителствени организации и държавни институции

Приоритет на училището е качеството на образованието

Основното предназначение на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт е да подпомага формирането и развитието на личността на учениците в интелектуалната, емоционалната, нравствено-социалната и физическата сфери.

Таня Костадинова Благова

Директор

Образователните знания, умения и навици, които предлага училището, дават възможност на учениците да удовлетворят своите потребности и да се реализират в желаните от тях сфери след завършване на основното и средното си образование.

Таня Костадинова Благова

Директор

За възпитанието, обучението и социализацията на учениците се грижи и отговаря педагогически персонал с висока квалификация, стремеж за обучение и самоусъвършенстване

Таня Костадинова Благова

Директор

Нашите Приоритети

Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри

Овладяване на знания и формиране на умения за самостоятелно справяне с проблемна ситуация

Професионалното образование да се обвърже с изискванията на пазара на труда и социално-икономическите характеристики на региона.

Покриване на ДОИ по всички учебни предмети

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ, гр.ПАЗАРДЖИК

Резултати от състезания

Резултати от олимпиади

Резултати от обучението

Години История

Екип

Специалности

Ученика

АКТУАЛНО

Новини,  Събития и Съобщения

Гимназията по икономика в Пазарджик е абсолютен победител за България в състезанието, част от международния проект „Моят виртуален град“

Гимназията по икономика в Пазарджик е абсолютен победител за България в състезанието, част от международния проект „Моят виртуален град“

Гимназията по икономика в Пазарджик е абсолютен победител за България в състезанието, част от международния проект...

повече информация
×
Select Primary Color
Select Secondary Color