Сдружение УН при ПГИМ – Пазарджик

НачалоСдружение УН при ПГИМ – Пазарджик

У С Т А В

На „Сдружение училищно настоятелство Професионална гимназия по икономика и мениджмънт” Пазарджик

РАЗДЕЛ І

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 1 Наименованието на Училищното настоятелство УН към Професионална гимназия по икономика и мениджмънт Пазарджик е „Сдружение училищно настоятелство Професионална гимназия по икономика и мениджмънт” и същото възниква като юридическо лица с вписването му в регистъра за юридически лица с нестопанска цел при Пазарджишки окръжен съд, като за краткост по надолу ще се използва означението „Училищно настоятелство”

РАЗДЕЛ ІІ

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2 Седалището на „Сдружение училищно настоятелство Професионална гимназия по икономика и мениджмънт” е град Пазарджик ул. Осми март 2 а

РАЗДЕЛ ІІІ

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл. 3.1 /изм./ УН има за цел да извършва дейност за подпомагане на учебно-възпитателния процес, стопанското и материалното осигуряване на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт /ПГИМ/ . Чл. 4 Средствата за постигане на посочената цел са: а/ Обединяване на усилията на родителската и друга общественост за подпомагане на училищното дело. б/ Оказване на обществено въздействие върху държавните и общински органи за подобряване на условията за осъществяване на училищното дело и неговото духовно и материално стимулиране. в/ Съдействие и подпомагане за осигуряване на финансово-материалните средства за развитие на материално-техническата база на училището и набавяне на учебни пособия. г/ Организиране на съвместни мероприятия с други учебни заведения, съдействие за развитите на художествената самодейност, технически и информационни изяви и други д/ Подпомагане на общинските и училищни органи за осъществяване на задължителното училищно обучение до 16 годишна възраст е/ Включване на родителите в организиране на свободното време на учениците.

РАЗДЕЛ ІV

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 /изм./ УН се определя като организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза за подпомагане на учебно-възпитателния процес в ПГИМ Пазарджик, което е юридическо лица, съгласно чл.10, ал.4 от Закона за народната просвета.

РАЗДЕЛ V

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 / изм./ УН ще осъществява следния предмет на дейност : Подпомагане на учебно-възпитателния процес, стопанско и материално осигуряване на ПГИМ-Пазарджик, съобразно действащото законодателство в страната. Подпомагане на училището за възстановяване и увеличаване на училищните имоти, за тяхното ефективно стопанисване и целесъобразно използване. Подпомагане изграждането и поддържането на нова материално-техническа база на училището. Съдейства при организиране на училищно хранене, осигуряване на транспорт и други битови условия за учениците и учителите от училището, както и всяка друга дейност за оптимизиране на училищната дейност съобразно закона.

РАЗДЕЛ VІ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 7 Органи на управление на УН са Общото събрание, което е негов върховен орган и Съвет на настоятелството / СН / , което е негов управителен орган. Чл. 8 Общото събрание се състои от членовете на УН, избирани на учредително събрание, както и от членовете приети по реда на чл.9 б,в от Устава. Чл. 9 Права на Общото събрание а/ Приема и допълва устава б/ Приема други вътрешни актове в/ Приема и изключва членове г/ Взема решение за откриване на нови клонове д/ Взема решения за участие в други организации ж/ Избира и освобождава членове на СН з/ Приема отчета за дейността на СН и/ Приема бюджета на УН и решава всички останали въпроси, които са му вменени като компетентност съгласно чл.25 от ЗЮЛНЦ. Чл. 10 /изм./ Свикването на ОС става от СН или по искане на 1/3 от членовете на УН в населеното място, в което му се намира седалището. Ако в последния случай СН не отправи покана за свикване на ОС в месечен срок, то се свиква от съда по седалището на УН по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено лице. В писмената покана се посочват дневния ред, датата, часа, мястото на провеждане и по чия инициатива се свиква. Чл. 11 /изм. / Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата , където е седалището на УН, най-малко един месец преди датата на насрочения ден. Чл. 12 ОС е законно ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове са се събрали. Чл. 13 Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията относно измененията и допълненията на устава с мнозинство 2/3 от присъстващите. Чл. 14 СН се състои най-малко от три лица-членове на УН и избира от състава си Председател на УН. Чл. 15 ал. 1 / Правомощия на СН а/ Представлява УН, както и определя обема на представителната власт на всеки от членовете. б/ разпорежда се с имуществото на УН при спазване на законовите изисквания и на устава. в/ подготвя и внася в ОС проект за бюджета, както и отчет за дейността на УН през съответната година. г/ Определя адреса на настоятелството, както и упражнява всичките останали правомощия, описани в чл. 31 от ЗЮЛНЦ ал. 2/ Членовете на съвета на настоятелите се избира от Общото събрание за срок от 4 години ал.3 /нова/ а) Заседанията на СН се свикват и ръководят от Председателя , а в негово отсъствие от член на СН. Председателят е длъжен да свика заседание на СН при писмено искане на една трета от членовете му. б) СН може да взема решение , ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите , а решенията по чл.15 ал. 1, ”б” с мнозинство от всички членове.

РАЗДЕЛ VІІ

КЛОНОВЕ

Чл.16 УН открива клонове единствено по решение на ОС

РАЗДЕЛ VІІІ

НАЧИНИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

Чл. 17 Настоятелството се представлява от избрания СН, Председател или от изрично овластен друг член на СН, които обстоятелства се вписват в регистъра при ПОС за да породят своето действие.

РАЗДЕЛ ІХ

ВЪЗНИКВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО И РЕД ЗА УРЕЖДАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.18 ал.1 /нова/ Членуването в УН е доброволно. Членството в настоятелството възниква въз основа на избор от учредително събрание , състоящо се от родители , учители и общественици, свикани от инициативен комитет , както и въз основа на прием осъществен от общото събрание.Общото събрание се състои от членове , приети по реда на чл.8 от Устава. Членовете на УН заплащат месечен членски внос в размер определен от Съвета на УН. ал. 2./нова / Членството се прекратява : а) с едностранно волеизявление до Председателя на УН , СН или Общото събрание. б) с изключване по решение на Общото събрание. в) при отпадане, поради неучастие най- малко в три поредни заседания на Общото събрание или при неплащане на членски внос за повече от една година. г) както и при всички други случаи съгласно чл.22 от ЗЮЛНЦ. ал.3 /нова/ След прекратяване на членството бившия член няма право на имуществени претенции към настоятелството , освен ако не е взето друго решение от Общото събрание с мнозинство две трети от всички членове. След станалите разисквания събранието единодушно Чл. 19 Сдружението се учредява безсрочно.

РАЗДЕЛ Х

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

Чл. 20 Имуществото на УН се състои от пари, имоти, ценни книжа и се увеличава чрез внасянето на други имуществени вноски, като размера и начина на плащане се определя от ОС или СН с решение. Чл. 21 Приходите се формират от доброволни имуществени вноски от настоятелите, родителите, наеми, имоти и дарения от физически или юридически лица. Чл. 22 УН има право да набира средства от родителите за решаване на възникнали текущи задачи свързани с общо-училищни мероприятия. Чл.23 УН има право на собствени банкови сметки, счетоводен баланс и собствен печат, както и да натрупва фондове, включително и във валута и да влиза в договорни отношения със стопански и нестопански субекти. Чл.24 След извършване на ликвидация, цялото останало имущество се предоставя на училището. 1. Настоящият Устав е приет на ОС на УН , проведено на 26.09.2001 година 2. Изменения и допълнения в устава на УН са приемани последователно на ОС от 22.05.2003 година и на ОС от 22.04.2010 година.

×
Select Primary Color
Select Secondary Color