ПРОЕКТ-BG05M2OP001-5.001-0001-РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Търговефевруари 12, 2024

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Бенефициент –
Министерство на образованието и науката
ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента
за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на
икономиката (REACT-EU)
Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията
на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
НАЧАЛО: 12.02.2021 г. КРАЙ: 31.12.2023 г.
www.eufunds.bg

×
Select Primary Color
Select Secondary Color