ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Търговефевруари 12, 2024

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката  и управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз. ПГИМ Пазарджик  участва в проекта като създаде три клуба с 50 ученици от IXа, Xж, XIа, XIе, XIг и XI д класове. Тримата ръководители на клубове Ирина Христоскова, Татяна Търкаланова и Марияна Георгиева отговарят на изискванията за квалификация, поставени от проекта. Подборът на учениците бе извършен според тяхното желание и интереси в областта на информатиката и информационните технологии.  В началото учениците бяха диагностицирани по анкетния метод за нивото на своите дигитални компетенции. За да бъде разбрано по-добре естеството на тези компетенции, Европейската комисия разработи  Европейска рамка за дигитална компетентност на гражданите (DigComp), включваща пет области: информационна грамотност; комуникация и сътрудничество; създаване на дигитално съдържание; безопасност и разрешаване на проблеми. Заедно те включват 21 компетенции. И трите клуба показаха „самостоятелно ниво“ според Европейската референтна рамка на дигитални умения, приета с Лисабонската конвенция. За 70 учебни часа,  от месец ноември до месец юни, по индивидуална програма за всеки клуб бяха обучени всички ученици.  Дистанционното обучение не попречи, а напротив насърчи нашите ученици да творят. Бе използван проектния метод като в края на обучението бяха представени над 80 готови проекта от ученици от трите клуба. Целта на проекта бе насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване сред учениците с няколко специфични цели:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • насърчаване и развиване на творческия потенциал. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • повишаване на нивото на безопасна работа в интернет и разбиране за дигитална идентичност и сигурност на цифровите данни;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Продължителността на проекта е 3 години. Като обучителния курс завърши с издаването на сертификат за всяко дете от МОН, който се признава от всички страни в ЕС

Линк към проекта

КЛУБ WEB ART

WEB ART

ADOBE IT

×
Select Primary Color
Select Secondary Color