Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Търговемай 29, 2024

ПГИМ работи интензивно по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът бе финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). По проекта бяха получени компютри за ученици и бяха закупени преносими компютри за всички учители от гимназията, което позволи да не бъде прекъснат образователният процес по време на COVID кризата. Сега компютрите се предоставят на ученици в неравностойно положение за да могат да се подготвят за учебните часове от компютърните дисциплини. През тази учебна година преносими компютри получиха и випускници без възможност да си закупят техника, което им позволи да се подготвят на отлично ниво за Държавния изпит по теория и практика на професията като създадат своите дипломни проекти. Нека да си припомним- благодарение на изпълнението на проекта от Министерство на образованието и науката бяха реализирани дейности за преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и свързани с техническото обезпечаване на образователната система, както и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. Важен приоритет за ПГИМ и МОН бе пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система зададе  равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи.  Освен учениците от проекта получиха техника и педагогическите специалисти. С помощта на планирани вътрешноинституционални и външни  обучения, педагогическите специалисти бяха насърчени  да  придобият и  усъвършенстват цифровите си  умения, да  използват иновативни методи за преподаване и учене. Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е на обща стойност 109 562 541,93 лева и бе с продължителност 35 месеца.

×
Select Primary Color
Select Secondary Color