Профил на купувача

НачалоПрофил на купувача

Няма активни процедури …

Нормативно основание за обособена част  „Профил на купувача“

Съгласно ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.

чл. 42. (1) Възложителите са длъжни да поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от техните електронни страници или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.

(2) В профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи:

1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;

2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;

3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;

4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;

5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;

6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;

7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;

8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.

(3) Документите по ал. 2 за всяка обществена поръчка се обособяват в електронна преписка.

(4) В случаите на изключението по ал. 2, т. 2 чрез профила на купувача се оповестяват начинът, мястото и редът за получаване на документите, които не са достъпни чрез електронни средства.

(5) При публикуване на документите по ал. 2 се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.

(6) Редът и сроковете за публикуване на документите в профила на купувача се определят с правилника за прилагане на закона.

(7) С публикуването на документите на профила на купувача се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в този закон.

Изпълнител на проекта www.info-m.eu / идеен проект , техническо задание и изпълнение/

Вътрешни правила по чл.244, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.140 от ППЗОП валидни от 15.04.2016г

Вътрешни правила по  чл.22г от Закона за обществените поръчки валидни до 15.04.2016г.

Заповед за приемане на вътрешни правила по чл.22 от ЗОП валидни до 15.04.2016г.

Вътрешни правила по чл. 8б от ЗОП валидни до 15.04.2016г.

Заповед за приемане на вътрешни правила по чл.8б  от ЗОП валидни до 15.04.2016г.

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт

гр. Пазарджик

бул. „Христо Ботев“ 115а

телефони за контакти:

Канцелария – тел/факс: 034 480286

Дирекция – тел: 034 480278

e-mail: pgim_pz@abv.bg

ЗАПОВЕД

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

гр. Пазарджик, бул.”Христо Ботев”115А тел.034480286, 034480278

email: pgim_pz@abv.bg

 

О Б Я В А

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик обявява провеждането на търг с тайно наддаване за определяне на наемател на следния обект: Самостоятелен терен 150 кв.м. за изграждане на заведение за хранене, находящ се в двора на ПГИМ гр. Пазарджик, бул.”Христо Ботев”№115а, предназначен за заведение за хранене.

Първоначална месечна наемна цена-400лв., дължима само за учебните месеци. Консумативните разходи и такса смет на наетия обект са за сметка на Наемателя. Работно време на обекта от 6.00 до 20.00 всеки работен ден за учебните месеци. Депозит за участие 400 лв.

Кандидатът да има регистриран собствен обект за производство на храна-кухня майка, за срок не по-малък от 3 /три/ години назад.

Кратко описание за дейността на кандидата, свързани с предлагането на храна /топла кухня, бързо хранене, кетъринг и др./ за не по-малко от 5 /пет/ години назад.

 Декларация за наличие на поне един специалист по храненето, с не по-малко от 5 /пет/ години стаж, който ще осъществява непрекъснат контрол при приготвянето на храната.

Списък на предполагаемият екип /персонал/, който ще извършва обслужването на обекта, неговата квалификация и опит.

Наличие на най-малко 2 /две/ МПС-та, регистрирани в Агенцията по храните за разнос на храна.

Минималният брой на предлаганият асортимент от видове стоки-храни и напитки, не по-малко от 30 /тридесет/, който да включва: предлагани ястия от топлата кухня не по-малко от 3 /три/, салати не по-малко от 2 /две/ и пресни плодове не по-малко от 2 /два/ вида ежедневно.

Кратко описание за произхода на хранителните стоки и продукти, които кандидатът ще използва в заведението за хранене.

Търгът ще се проведе на 11.01.2016г. от 12.00ч.в сградата на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик. Цена на тръжната документация-10,00 лв. Оглед на обекта и получаване на тръжната документация всеки работен ден от 9,00 до 16,00 ч. до 07.01.2016г. в ПГИМ. Дати за оглед на обекта: в тридневен срок след публикуване на обявата, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 ч.

Стойността на месечния наем се заплаща ежемесечно в срок до 5-то число на текущия месец по банкова сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.

Размерът на месечния наем се актуализира един път годишно на 01 януари с процента на годишна инфлация обявена от НСИ-София.

 

                                                                    Директор:

                                                                                                   / Т.  Благова /

ЗАПОВЕД

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт гр.Пазарджик обявява провеждането на търг с тайно наддаване за определяне на наемател на следния обект: „Самостоятелна сграда 51 кв.м., публична държавна собственост, предоставен за ползване на ПГИМ гр.Пазарджик,бул.“Христо Ботев“ № 115а, за осъществяване на търговска дейност, с предназначение  „Търговия с промишлени стоки“,

Първоначална месечна наемна  цена – 200 (двеста) лв. Наемът се заплаща ежемесечно в срок до 5-то число на текущия месец от НАЕМАТЕЛЯ  по банкова сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.

Режийните разходи и припадащата се такса смет на наетия обект са за сметка на Наемателя.

Основен и текущ ремонт на сградата са за сметка на Наемателя.

Работно време на обекта: всички календарни дни на годината.

Специални изисквания към кандидатите за немател: няма.

Депозит за участие 200 (двеста) лв.

Срок на наемното отношение – 10 /десет/  години.

Цена на тръжната документация – 5,00 лв., платими на каса.

Оглед на обекта и получаване на тръжната документация всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. до 08.03.2016 г. в ПГИМ.

Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 10.03.2016 г. от 12.00 ч. в сградата на ПГИМ гр.Пазарджик.

Кандидатът, спечелил търга следва да се снабди от свое име и за своя сметка с всички необходими разрешителни за ползване на обекта, съгласно българското законодателство.

Писмените предложения се подават и приемат от 9.00 до 16.00 ч. на 08.03.2016 г. в канцеларията на ПГИМ – град Пазарджик.

Няма още свързани документи към електронната преписка на процедурата

Няма още свързани документи към електронната преписка на процедурата

Няма още свързани документи към електронната преписка на процедурата

×
Select Primary Color
Select Secondary Color