Приоритети

Покриване на ДОИ по всички учебни предмети;

• Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри;

• Овладяване на знания и формиране на умения за самостоятелно справяне с проблемна ситуация;

• Професионалното образование да се обвърже с изискванията на пазара на труда и социално-икономическите характеристики на региона.