История

68 години ПГИМ – Пазарджик


СТОПАНСКИ ТЕХНИКУМ ПАЗАРДЖИК (1950-1957)

Открива се на 1 септ. 1950 г., във връзка с необходимостта от квалифицирани икономически кадри за всички отрасли на  стопанството в региона. Подведомствен на М-вото на търговията, методически се ръководи от МНП. Със Заповед на МНП №392/31 авг. 1951г. се разкриват специалностите: „Държавна и кооперативна търговия”, „Селскостопанска отчетност”, „Промишлено и капитално строителство”.

Първите преподаватели са: Радка Куртева, Димитър Пандъров, Минчо Бановски, Иван Костадинов, Ст. Джилянов, Никола Кожухаров, Здравка Величкова и др..                                  Техникумът е закрит на 1 септ. 1957, като е отчетено, че потребностите от икономически кадри със средно образование в региона са задоволени.

Няма собствена сграда. Помещава се в сградите на: НУ „Никифор Попконстантинов” и бившето НУ „Димитър Петков”. Директори: Тодор Лазаров (1950-1952), Юлия Петрова (1952-1957).

ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ  ПАЗАРДЖИК (1962-1992)

Наследник е на Стопански техникум –Пазарджик. Открива се на 1 септ. 1962 г. (Заповед на Министерство на Просветата и Културата № І-28а/27 авг. 1962).

Първите  специалностите са: „Икономика и отчетност на търговията и финанси”, „Икономика, планиране и отчетност на селското стопанство” и „Търговия и отчетност в търговията. От 1963 г. е самостоятелно учебно заведение. Сред първите учители са: Здр. Величкова, Р. Куртева, Слава Георгиева Ат. Тошкин, Недялка Ножарова, М. Хаджийска, Анг. Рабаджийски, Ангел Апостолов, Димитър Пандъров и др..

На 24 май 1967 техникумът получава името „Георги Стефанов”. През 1969 г. с решение на ОНС-Пазарджик е опредено за „Училище – образец”.

При откриването му през 1962 г. се помещава в Гимназия „Ив. Аксаков”, година по-късно в бившето Еврейско училище. От 1964 до 1967 г. ползва сградите на НУ „Н. Фурнаджиев” на НУ „Г. Бенковски”. От 1967 получава собствена сграда, на бул. „Христо Ботев”, която ползва и  днес.

От 1967 до 1969 г. с труда на учители и ученици се изгражда почивна база в м. „Чаира“.

Техникумът е награден с орден „Кирил и Методий” III ст. през 1980 г., по случай 25-год. юбилей.

Награждавани учители: орден „Кирил и Методий ІІІ ст.- Георгена Янева, Димитър Василев (1972), Георги Левичаров (1981), Димитър Пандъров (1982), Радка Куртева (1983), Маргарита Станкова (1984).

След 1989 г., във връзка с трансформацията на пазара на труда, започва обучение по специалности, съобразени с новите икономически потребности. Увеличава се приемът в паралелките с 5 годишен срок на обучение с разширено изучаване на английски и немски език по специалностите: „Икономика, управление и финанси на търговията” и „Стопански мениджмънт“ и др..

ТЕХНИКУМ ПО ИКОНОМИКА ПАЗАРДЖИК (1992-2003)

През 1992 г.  ИТ „Георги Стефанов“ се преименува в Техникум по икономика.

През учебната 1997/98 г. стартира експериментален българо – датски проект за задочно обучение на завършили средно образование по специалността „Икономика и маркетинг”, с 2,5 г. срок на обучение. По проекта се обучават 2 потока, които получават дипломи и сертификати от МОН и Кралство Дания. Активно участие по-работния проект вземат учителите: Т. Благова, Р. Сиракова, Цв. Кулина, Е. Баташка, Р.Мерджанова, Й. Чалъков и др.
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ (2003 -)

С промяна на нормативната база през 2003 г. Техникум по икономика става ПГИМ.

През 2003 г. училището печели проект по програма на ФАР – „Учене през целия живот”. С отпуснатите средства през 2005 г. е извършен основен ремонт на училищната сграда и се изграждат няколко нови компютърни кабинета.

За периода  2004-2014 г. се въвеждат нови специалности с прием след VІІ клас и интензивно изучаване на чужди езици „Икономика и мениджмънт”, „Банково дело” ,„Оперативно счетоводство”, „Митническа и данъчна администрация”, Икономическа информатика“ „Бизнес – администрация”.

Октомври 2011 г. училището получава сертификат за Управление на качеството ISO 9001;2008 и Система за управление на здраве и безопасност при работа OHSAS 18001;2007.

През 2013 г. МОМН награждава с Почетно отличие  „Неофит Рилски“ г-жа Елка Баташка.

В своята 60-годишна история средно икономическо образование са получили над 10 000 ученици. Днес в гимназията се обучават над 900 ученици по 8 специалности.

Директори: Веса Стоименова (1962-1963), Ангел Младенов (1963-1969), Васил Христов (1969-1970), Ангел Апостолов (1970-1978), Ангелина Чопанова (1978-1992), Таня Благова (1992-).

 

С.Йорданов – ПДУД

http://pa-media.net/news.php?extend.8537.12