Цели

 

 • Въвеждане на съвременни иновативни образователни и възпитателни технологии;
 • Обогатяване и осъвременяване на ресурсите в училището;
 • Повишаване на критериите за ефективно обучение;
 • Оптимална подготовка на учениците по Държавните  образователни изисквания;
 • Ефективно прилагане на мултимедийна техника в обучението;
 • Участие на ученици и учители в проекти и изследвания;
 • Мотивираност на учениците за активно участие в учебно-възпитателния процес;
 • Поддържане и развитие  културата на училището;
 • Удовлетворяване потребностите на учениците чрез извънкласни дейности;
 • Ефективно взаимодействие с родители, неправителствени организации и държавни  институции;
 • Кариерно развитие, квалификация и обучение на педагозите;
 • Поддържане високо ниво на комуникативност и информираност.