Търгове и Проекти

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондовe

 

ПРОЕКТ-BG05M2OP001-5.001-0001-РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

 

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001

„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

https://oud.mon.bg/

 • На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката  и управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз. ПГИМ Пазарджик  участва в проекта като създаде три клуба с 50 ученици от IXа, Xж, XIа, XIе, XIг и XI д класове. Тримата ръководители на клубове Ирина Христоскова, Татяна Търкаланова и Марияна Георгиева отговарят на изискванията за квалификация, поставени от проекта. Подборът на учениците бе извършен според тяхното желание и интереси в областта на информатиката и информационните технологии.  В началото учениците бяха диагностицирани по анкетния метод за нивото на своите дигитални компетенции. За да бъде разбрано по-добре естеството на тези компетенции, Европейската комисия разработи  Европейска рамка за дигитална компетентност на гражданите (DigComp), включваща пет области: информационна грамотност; комуникация и сътрудничество; създаване на дигитално съдържание; безопасност и разрешаване на проблеми. Заедно те включват 21 компетенции. И трите клуба показаха „самостоятелно ниво“ според Европейската референтна рамка на дигитални умения, приета с Лисабонската конвенция. За 70 учебни часа,  от месец ноември до месец юни, по индивидуална програма за всеки клуб бяха обучени всички ученици.  Дистанционното обучение не попречи, а напротив насърчи нашите ученици да творят. Бе използван проектния метод като в края на обучението бяха представени над 80 готови проекта от ученици от трите клуба. Целта на проекта бе насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване сред учениците с няколко специфични цели:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • насърчаване и развиване на творческия потенциал. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • повишаване на нивото на безопасна работа в интернет и разбиране за дигитална идентичност и сигурност на цифровите данни;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

  Продължителността на проекта е 3 години. Като обучителния курс завърши с издаването на сертификат за всяко дете от МОН, който се признава от всички страни в ЕС.

   logo1                  logo2  лого

   

  КЛУБ WEB ART

  WEB ART

  ADOBE IT

   


 

 • ПРОЕКТ „Твоят час“

 

 Проект „Твоят час“

 

logo1       logo2

Времеви график по проект Твоят час – първи срок

Времеви график по проект Твоят час – втори срок

 

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ по Проект – Твоят час – от 01 декември 2016г до 31 декември 2016г

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ по Проект – Твоят час – от 01 февруари 2017г до 28 февруари 2017г

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ по Проект – Твоят час – от 01 март 2017г до 31 март 2017г

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ по Проект – Твоят час – от 01 април 2017г до 30 април 2017г

ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ:

2

Публични изяви

323,12,2016

23,12,2016-1 17351143_1291980597587854_2062709179_n 17351295_1291980607587853_1890514561_n 17392766_1291980577587856_1630647026_n17408102_1448383655206666_1869174056_o 17409499_1291980567587857_644406930_n17410110_1291980584254522_1136015326_n 17431544_1448383578540007_17744812_oIMG_0991 1301139-2017-02-01-Publish1301139-2017-03-01-Photo3

foto

1301139-2017-03-02-Publish1301139-2017-03-14-Publish1301139-2017-03-28-Photo 1301139-2017-03-28-Publish

????????????????????????????????????

1301139-2017-03-01-Publish1 1301139-2017-03-30-Photo1301139-2017-03-30-Publish

?

?

1301139-2017-03-31-publish2 1301139-2017-30-03 Publish.jpg17351143_1291980597587854_2062709179_n

1301139-2017-04-01-Photos 1301139-2017-04-01-Photos2 1301139-2017-04-19-Photo1 (2) 1301139-2017-04-19-Photo1