Правилници, наредби и графици 2023/2024 г

 

 1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ГРАД ПАЗАРДЖИК
 2. ЕТИЧЕН-КОДЕКС-НА-УЧИЛИЩНАТА-ОБЩНОСТ-В-ПРОФЕСИОНАЛНА-ГИМНАЗИЯ-ПО-ИКОНОМИКА-И-МЕНИДЖМЪНТ-ГР.-ПАЗАРДЖИК-2022-2023 г.
 3. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПГИМ 2022-2023 г.
 4. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
 5. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023Г.
 6. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023Г..
 7. ГОДИШЕН ПЛАН-ЗА-ДЕЙНОСТТА-НА-ПГИМ-2022-2023г.
 8. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ПГИМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023Г.
 9. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГИМ
  ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГИМ 2022-2023 (1-50 СТР.)
  ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГИМ 2022-2023Г. (51-81 СТР.)
 10. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2023-2024Г.
 11. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 2023-2024Г.
 12. ЗАПОВЕД ЗА ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
 13. ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК, ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023Г.
 14. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ, ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022-2023Г.
  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ В ПГИМ
 15. ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА
 16. КЛАСНА СТАЯ БЕЗ ТОРМОЗ
  http://listen.animusassociation.org/wp-content/uploads/2012/09/manual-bul-web.pdf
 17. ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024г
 18. ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024г.
 19. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024г.