Правилници, наредби и графици 2019/2020 г

 1. ЕТИЧЕН-КОДЕКС-НА-УЧИЛИЩНАТА-ОБЩНОСТ-В-ПРОФЕСИОНАЛНА-ГИМНАЗИЯ-ПО-ИКОНОМИКА-И-МЕНИДЖМЪНТ-ГР.-ПАЗАРДЖИК-2019-2020
 2. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ПГИМ-УЧЕБНА 2019-2020Г.
 3. ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г.
 4. ПРАВИЛА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ПГИМ 2019-2020г.
 5. ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В ПГИМ 2019-2020г.
 6. СИСТЕМА-ЗА-РИТУАЛИЗАЦИЯ-В-ПРОФЕСИОНАЛНА-ГИМНАЗИЯ-ПО-ИКОНОМИКА-И-МЕНИДЖМЪНТ-ПАЗАРДЖИК-2019-2020-г.
 7. ПРАВИЛА-И-ПРОЦЕДУРИ-ЗА-ВЪВЕЖДАНЕ-НА-МРЕЖА-ЗА-СПРАВЯНЕ-С-ТОРМОЗА-…………-УЧЕБНА-2019-2020Г.
 8. ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ И МЕРКИ НА УЧЕНИЦИ-УЧЕБНА 2019-2020Г.
 9. ПЛАН ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗПРИЧИННИТЕ ОТСЪСТВИЯ В ПГИМ-УЧЕБНА 2019-2020Г.
 10. ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА-2018-2019г.
 11. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПС-УЧЕБНА 2019-2020Г.
 12. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ГРАД ПАЗАРДЖИК-2019-2020г.
 13. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПГИМ-ГР.ПАЗАРДЖИК-2019Г.
 14. ПРАВИЛНИК-ЗА-ДЕЙНОСТТА-НА-ПГИМ-2019-2020
 15. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 2019-2020 г.
 16. ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК
 17. ЗАПОВЕД УСЛОВИЯ ЗА СТИПЕНДИЯ 1-РИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019-2020Г.

 18. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018-2019 год.
 19. ГРАФИК ЗА ДЧК 2019-2020 ПЪРВИ СРОК
 20. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.
 21. ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА
 22. ГРАФИК-НА-УЧЕБНИТЕ-ЧАСОВЕ-2019-2020-г.
 23. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.