Правилници, наредби и графици 2020/2021 г

 1. ЕТИЧЕН-КОДЕКС-НА-УЧИЛИЩНАТА-ОБЩНОСТ-В-ПРОФЕСИОНАЛНА-ГИМНАЗИЯ-ПО-ИКОНОМИКА-И-МЕНИДЖМЪНТ-ГР.-ПАЗАРДЖИК-2020-2021 г.
 2. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ПГИМ-УЧЕБНА 2020-2021Г.
 3. ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 Г.
 4. ПРАВИЛА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ПГИМ 2020-2021г.
 5. СИСТЕМА-ЗА-РИТУАЛИЗАЦИЯ-В-ПРОФЕСИОНАЛНА-ГИМНАЗИЯ-ПО-ИКОНОМИКА-И-МЕНИДЖМЪНТ-ПАЗАРДЖИК-2019-2020-г.
 6. ПРАВИЛА-И-ПРОЦЕДУРИ-ЗА-ВЪВЕЖДАНЕ-НА-МРЕЖА-ЗА-СПРАВЯНЕ-С-ТОРМОЗА-…………-УЧЕБНА-2020-2021Г.
 7. ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ И МЕРКИ НА УЧЕНИЦИ-УЧЕБНА 2020-2021Г.
 8. ПЛАН ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗПРИЧИННИТЕ ОТСЪСТВИЯ В ПГИМ-УЧЕБНА 2019-2020Г.
 9. ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА-2020-2021г.
 10. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПС-УЧЕБНА 2019-2020Г.
 11. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ГРАД ПАЗАРДЖИК-2020-2021г.
 12. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПГИМ-ГР.ПАЗАРДЖИК-2019Г.
 13. ГОДИШЕН ПРАВИЛНИК-ЗА-ДЕЙНОСТТА-НА-ПГИМ-2020-2021г.
 14. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 2020-2021 г.
 15. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В ПГИМ – гр.Пазарджик 2020-2021г.
 16. ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ И ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПГИМ 2020-2021г.
 17. МЕХАНИЗЪМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В ПГИМ 2020-2021г.
 18. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПГИМ 2020-2021 г.
 19. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ, ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020-2021Г.
 20. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018-2019 год.
 21. ГРАФИК ЗА ДЧК 2019-2020 ПЪРВИ СРОК
 22. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.
 23. ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА
 24. ГРАФИК-НА-УЧЕБНИТЕ-ЧАСОВЕ-2020-2021-г.
 25. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.