Митническа и данъчна администрация

ПРОФЕСИЯ: МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН ПОСРЕДНИК
СПЕЦИАЛНОСТ: “МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Въвеждането й е обусловено от все по-мащабното навлизане на икономиката във всички сфери на живота. Тя е от професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“ което изисква отговорни хора с високо интелектуално равнище. Професията на данъчния и митнически посредник осигурява широко поле за професионална реализация и лична изява, което улеснява намирането на работа след придобиването на професионална квалификация.  Данъчният и митническият посредник се реализират в митническите бюра и учреждения и  в звената на данъчната администрация. Практиката в тези учреждения показва необходимостта от млади специалисти в областта на данъчното и митническото законодателство, които да осъществят дейности като: митнически надзор и контрол върху стоки и превозни средства, данъчен контрол върху стопанската дейност на данъчните субекти.

Образуване на бал за кандидатстване
– съгласно Наредба №10 / 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – раздел ІІІ чл.57

  1. Удвоени точки от теста по български език и литература;
  2. Удвоени точки от теста по математика;
  3. Точките от оценката по български език и литература в седми клас;
  4. Точките от оценката по информационни технологии в седми клас.