Икономика и мениджмънт

ПРОФЕСИЯ: ИКОНОМИСТ
СПЕЦИАЛНОСТ:  „Икономика и мениджмънт

 

Специалността „Икономика и мениджмънт“ е ориентирана предимно към обучаемите, търсещи реализация в сферата на икономиката и фирменото управление. Но като цяло, тази широкоспектърна обучителната програма Ви предоставя необходимите знания и опит за да се интегрирате успешно във всеки вид съвременен бизнес. .

Защо „Икономика и мениджмънт“?

„Икономика и мениджмънт“ е една от най-търсените специалности. Тя е широко застъпена във всеки колеж и университет, което предполага и засилена конкуренция в тази сфера. Учениците от специалност „Икономика и мениджмънт“ получават не само фундаментални теоретични познания по изучаваната материя, но и възможност да се запознаят отблизо с практическите особености на професиите, свързани със специалността. По време на обучителния процес се акцентира върху развитието на аналитичното мислене и мениджърските способности на всеки ученик. Предвидено е решаването на практически задачи и казуси от областта на мениджмънта, изследване и дискутиране на примери от реалния икономически живот и др., които да научат бъдещите мениджъри и икономисти да действат гъвкаво и адекватно в процеса на вземане на управленски решения. За постигането на тези цели, ПГИМ се е доверил на екип от утвърдени преподаватели-специалисти.

Завършилият курса на обучение може да заема следните длъжности:

 • икономически съветник;
 • икономически анализатор;
 • икономист-банково дело;
 • икономист-външна търговия;
 • икономист-данъчно облагане;
 • икономист-организация и управление;
 • икономист-организация на производството;
 • икономист-управление на персонала;
 • икономист-обществени поръчки.

Образуване на бал за кандидатстване
– съгласно Наредба №10 / 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – раздел ІІІ чл.57

 1. Удвоени точки от теста по български език и литература;
 2. Удвоени точки от теста по математика;
 3. Точките от оценката по български език и литература в седми клас;
 4. Точките от оценката по информационни технологии в седми клас.