ДЛЗД ЛИЧНИ ДАННИ

АДМИНИСТРАТОР:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ, гр.ПАЗАРДЖИК

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ /ДЛЗД/:

………………………………………………………………………………………………………………………………

ТОЧКА ЗА КОНТАКТ С ГРАЖДАНИ И КЗЛД:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

МОЖЕ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ КЪМ НАС ПО ВСЯКАКВИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА