МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

Професия: „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“
Специалност: „МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“

 

Актуална специалност, която позволява неограничени възможности за реализация на младите хора.Основната цел на обучението по професията е формирането на теоретични знания, практически умения и професионално – личностни качества.

Завършилият получава:

  • квалификация по специалността “ МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС”;
  • професионална квалификация – втора степен;

Завършилият тази специалност може да работи в:

  • Управление на човешките ресурси на малка и средна фирма;
  • Бизнес комуникации и преговори на малка и средна фирма ;
  • Бизнес планиране на малка и средна фирма.
  • Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението във висши училища.

 

Образуване на бал за кандидатстване
– съгласно Наредба №10 / 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – раздел ІІІ чл.57

  1. Удвоени точки от теста по български език и литература;
  2. Удвоени точки от теста по математика;
  3. Точките от оценката по български език и литература в седми клас;
  4. Точките от оценката по информационни технологии в седми клас.