Съдебна администрация

Професия: „СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ“
Специалност: „СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 

 

Тази специалност е нова и тя гарантира попълването на пазарната ниша с качествено образовани кадри, които могат да работят като съдебни администратори, да заемат различни административни длъжности в съдилища и прокуратури. През последните години ПГИМ и Районен съд – Пазарджик си сътрудничат в образователната програма „Отворени съдилища и прокуратури“, организиран от МОН и Висшия съдебен съвет. Имаме становище от Председателя на Районен съд – Пазарджик, за необходимостта от квалифицирани кадри в системата на правосъдието.

Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на съдебната администрация, които да притежават интегрирани знания, практически умения и сериозни професионални компетенции. Необходимостта е продиктувана от динамичното развитие на съдебния сектор, устойчивата тенденция за увеличение на броя във всички видове дела и спецификата на предоставяните услуги, изискващи и специфична компетентност. Обучението представя комплексна и профилирана подготовка, ориентирана към познаване на основните насоки и дейности по администриране органите на съдебната власт, познания за основни правни отрасли и свързаните с тях правни институти, форми и процедури на отделните видове процес, а също и начини за извънсъдебно уреждане на споровете.

Образуване на бал за кандидатстване
– съгласно Наредба №10 / 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – раздел ІІІ чл.57

  1. Удвоени точки от теста по български език и литература;
  2. Удвоени точки от теста по математика;
  3. Точките от оценката по български език и литература в седми клас;
  4. Точките от оценката по информационни технологии в седми клас.